D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’ofereix la següent informació:

Dades Identificatives

Vostè està visitant la pàgina web Housevanlive.com titularitat de PLANTERS FAURA SL, CIF: B66728478, adreça postal: Carrer Pare Remigi Santacana 1 P 2. 08754, Papiol (el) (Barcelona).

Pot posar-se en contacte amb el TITULAR per qualsevol dels següents mitjans:

• Correu electrònic de contacte: info@plantersfaura.com

Usuaris

Les presents condicions (d’ara endavant Avís Legal) tenen per finalitat regular l’ús de la pàgina web de PLANTERS FAURA SL que posa a disposició del públic.

L’accés i/o ús d’aquesta pàgina web atorga la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les esmentades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

Ús del portal

Plantersfaura.com proporciona l’accés a una gran quantitat d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, «els continguts») a Internet pertanyents a PLANTERS FAURA SL o als seus llicenciants als quals l’USUARI pot tenir accés.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fóra necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable de proporcionar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (p.e. serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que PLANTERS FAURA SL ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

• Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

• Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

• Provocar danys en els sistemes físics i lògics de PLANTERS FAURA SL, dels seus proveïdors o de tercers, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic susceptible de provocar els danys abans esmentats.

• Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar les comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

• Utilitzar el lloc web ni les informacions que hi ha contingudes amb finalitats comercials, polítiques, publicitàries i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.

PLANTERS FAURA SL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatòris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infantesa, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, PLANTERS FAURA SL no serà responsable de les opinions vessades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Protecció de dades

Tot allò relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en el document de política de privadesa.

Continguts. Propietat intel·lectual i industrial

PLANTERS FAURA SL és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en ella (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de PLANTERS FAURA SL o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de PLANTERS FAURA SL.

Exclusió de garanties i responsabilitat

L’USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, EL TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

• La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.

• La finalitat per la qual la pàgina web serveix als objectius de l’USUARI.

• La infracció de la legislació vigent per part de l’USUARI o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d’altres persones o entitats.

• L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic danyós que pogués causar el sistema informàtic de l’USUARI o de tercers. Correspon a l’USUARI, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.

• L’accés fraudulent als continguts o serveis per part de tercers no autoritzats, o, en el seu cas, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers puguin realitzar.

• L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que’n faci l’USUARI. PLANTERS FAURA SL emprarà tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar la informació actualitzada i fefaent.

• Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.

• Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.

Modificació d’aquest avís legal i durada

PLANTERS FAURA SL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es presten a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareixen representats o localitzats en el seu portal.

La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Enllaços

En el cas que en housevanlive.com s’inclouessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, PLANTERS FAURA SL no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas PLANTERS FAURA SL assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d’aquests hipervincles i altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Drets d’exclusió

PLANTERS FAURA SL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.

Generalitats

PLANTERS FAURA SL perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol ús indegut del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Llei aplicable i jurisdicció

La relació entre PLANTERS FAURA SL i EL USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals espanyols de València.

Menors d’edat

plantersfaura.com dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 18 anys. Els menors d’aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no hauran, per tant, d’enviar-nos les seves dades personals. Informem que si es dóna aquesta circumstància, PLANTERS FAURA SL no es fa responsable de les possibles conseqüències que poguessin derivar-se del incompliment de l’avís que en aquesta mateixa clàusula s’estableix.

Mesures de seguretat – SSL

PLANTERS FAURA SL ha contractat per al seu lloc web un certificat SSL («Secure Sockets Layer»). Un certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui gestionar en un lloc web, independentment de la informació que s’estigui transmetent, com per exemple, des de qualsevol dels formularis de contacte del lloc web fins al servidor, o les dades introduïdes per a la subscripció de butlletins de notícies o els accessos a les àrees protegides, etc. L’adreça del lloc web apareixerà en color verd, activant-se el protocol «https» que permet connexions segures des d’un servidor web al navegador de l’usuari.